Slavistika mezi generacemi: doktorská dílna

Cílem projektu je podpora publikační činnosti studentů doktorských studijních oborů realizovaných Ústavem slavistiky FF MU. Projekt vychází z pedagogické a badatelské koncepce Ústavu slavistiky a z jeho komparatistické tradice a současného filologicko-areálového zaměření, a obsahuje proto řešení několika výzkumných témat. Projekt je pojat jako doktorská dílna, v jejímž rámci se doktorandi věnují výzkumu dílčích témat vyplývajících z aktuální badatelských úkolů jednotlivých částí Ústavu slavistiky. Projekt bude studenty motivovat k plnění jasně definovaných krátkodobých výzkumných úkolů směřujících k publikačním výstupům a zajistí zapojeným studentům dostatečné zázemí pro naplňování badatelských cílů. Kromě studentů se budou na plnění výzkumných úkolů a publikačních výstupech projektu podílet i akademičtí pracovníci, čímž bude podporován přenos badatelských zkušeností od zkušených kolegů k mladším a začínajícím. Výsledky projektu budou publikovány jednak ve společné doktorandské publikaci, jednak v rámci projektu bude podpořena příprava a publikace čtyř článků v odborných periodicích, čtyř vystoupení z konferencí a realizace šesti prezentací na odborných akcích.

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next