Mimořádná opatření ovlivní i průběh přijímacího řízení

Průběžně pro vás aktualizujeme informace na webu a změny soustředíme navíc do přehledového článku. Nezapomeňte také sledovat svůj e-mail a informace v e-přihlášce.

Norský jazyk, literatura a kultura

Norština v Brně - to je životní styl! Na Sever – krok správným směrem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Obor Norský jazyk, literatura a kultura je filologické studium s interdisciplinárními přesahy k areálovým studiím. potřebným východiskem je praktické zvládnutí norského jazyka, doplněné lingvistickými disciplínami (morfologie, lexikologie) a praktickou aplikací jazykových znalostí v praxi (konverzace, literární analýza, aktuální společenské otázky). Koncepce studia se zaměřuje na získání přehledu a osvojení detailních znalostí norské kultury, literatury, historie a současné společnosti. Důležitou součástí oboru jsou norsko-české vztahy na poli literárním, kulturním, hospodářském a politickém, a to v historické i současné perspektivě. Za významný aspekt považujeme dimenzi skandinávskou, ale i evropskou a bilaterální. Výstupem studijního programu je integrace vědění a růstu osobnosti studenta, rozvoj zkušeností a komunikačních dovedností.

Praxe

Obor Norský jazyk a literatura zajišťuje praxi nepřímo, tedy formou studijních pobytů a stáží v zahraničí, formou workshopů se zahraničními pedagogy, formou příležitostných překladů a tlumočení (skupinově, nebo individuálně), často mimo základní kreditový rámec.

Chcete vědět víc?

stránka studijního programu:

https://sites.google.com/site/norskbrno/institucionalni-rozvoj

Norway and EEA Grants:

https://www.youtube.com/watch?v=Z8yv1QKJ51s&feature=youtu.be

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto studia najde uplatnění jako jazykově vybavený odborník s dobrou vyjadřovací a komunikační schopností v mateřském a studovaném jazyku, s kritickým myšlením a bohatým portfóliem vědomostí o severských zemích, jejich historii, literatuře a současném vývoji. Tento rozměr zabezpečuje šířku možností praktického uplatnění podle profilu tohoto programu s přesahem do areálových studií.

Absolvent tohoto studijního programu může najít uplatnění na jazykových školách, a to nejen v České republice. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Důležitým polem pro uplatnění je práce v turistickém průmyslu jako průvodci, překladatelé, PR manažeři v cestovních kancelářích.

Kromě práce v oboru se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ano

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ne

  Oborová zkouška: Norský jazyk, literatura a kultura je akreditován jako jednooborový filologický studijní program s kulturním přesahem. Struktura programu dává prostor ke studiu jazyka, literatury, kultury a společnosti v Norsku (resp. v ostatních skandinávských zemích). Většina předmětů se od druhého ročníku vyučuje norsky.

  Oborové přijímací zkoušky mají určit, zda má kandidát/kandidátka motivaci ke studiu a předpoklady v dimenzi komunikační, jazykové, kulturní, rozhledu literárního, historického i aktuálně společenského.

  Znalost norštiny není vyžadována.

   Oborové přijímací zkoušky mají dva základní okruhy:

  • prvním je domácí příprava (40%), těžiště spočívá v prokázání osobní motivace, četbě skandinávské literatury v českých překladech.
  • Druhým okruhem je prezenční test (60%), prokazující schopnost aplikovat vědomosti získané na střední škole, individuální přípravu a osobní zájmy. Předpokládáme znalost češtiny a angličtiny, jakož i přehled o evropské literatuře a kultuře na úrovni maturitní zkoušky. Vzhledem k zaměření naší katedry udělujeme speciální bonus za komunikační znalosti němčiny.
  • K oborové přijímací zkoušce si prosím přineste vytištěné následující podklady

  • 1. Seznam nejméně 7 titulů norské nebo skandinávské literatury z vlastní četby (beletrie, poezie, odborné, populárně naučné tituly). Pozornost věnujte složení četby (ideálně různé žánry, více než jeden titul detektivní literatury prosím neuvádějte) a správnému uvedení bibliografických údajů podle normy. Připište 30-40 slov o hlavní postavě nebo hlavním problému textu. (až 14 bodů)
  • 2. Český (slovenský) motivační dopis ve formě eseje s názvem: „Moje učení jazyků a poznávání cizích zemí jako psychologická zkušenost - osobní vyznání. Nacházím se na křižovatce?“ Prosíme o dodržení rozsahu: 400 – 450 slov (dokument Word odevzdáte vytištěný a vlastnoručně podepsaný při testu, mailem nic neposílejte). (až 12 bodů)
  • 3. V angličtině A/NEBO němčině Zpráva o zajímavé cestě, kterou jste podnikli nebo kterou plánujete (pozor: psát vlastní rukou, rozsah 200 - 250 slov). Angličtina 4 body, němčina 10 bodů.
  • Část I (domácí příprava)je hodnocena až 40% z celkového bodového hodnocení.

Část II (prezenční oborový test) zaujímá v celkovém hodnocení 60% a obsahuje otázky formou doplňování, volného textu uchazeče i tzv. multiple choice.

Písemný test oborové zkoušky (důraz klademe na české zdroje, není podmínkou):

 • Základní přehled o dějinách a současnosti Norska, ale i ostatních skandinávských zemí
 • Geografická a politická mapa Skandinávie
 • Nejvýznamnější osobnosti a díla skandinávské, zvláště norské literatury a kultury (v českých překladech)
 • Bezpečná znalost angličtiny na uživatelské úrovni
 • Adekvátní praktická i teoretická znalost české mluvnice, pravopisu, skladby, jakož i lingvistické terminologie na úrovni gymnaziálních osnov, tedy včetně latinských názvů/označení
 • Upozornění: Struktura přípravy je věcí osobní volby každého uchazeče, zde uvádíme orientačně jen příklady užitečných zdrojů:

 • Jindřich Dejmek: Norsko (Nakladatelství Libri 2015)
 • Martin Humpál et al.: Moderní skandinávské literatury 1870 – 2000 (Karolinum 2013)
 • Jarmila Bednaříková: Stěhování národů a sever Evropy (Vyšehrad 2017)
 • Dagmar Hartlová et al.: Slovník severských spisovatelů (Nakladatelství Libri 2004)
 • Helena Kadečková: Dějiny Norska (Nakladatelství Lidové noviny 2005)
 • http://www.noramb.cz/
 • http://www.doplnek.cz/kategorie/12-soucasna-evropska-proza

Kritéria hodnocení

Všechny otázky jsou bodovány, adekvátní a plnohodnotné odpovědi garantují 100 bodů. Dolní hranice pro přijetí je získání 62 bodů. Uchazeči, kteří uspějí u oborového testu budou seřazeni k přijetí na základě výsledku TSP.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: