Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

I když jste již byli přijati ke studiu, studenty se stáváte teprve ke dni, kdy se do studia zapíšete.

Zápisy proběhnou letos v řádném termínu 28.–30. 7. 2020 a v náhradním termínu 17.–18. 9. 2020.

Přesný termín s dalšími pokyny obdržíte v pozvánce k zápisu. Nebudete-li se moci k zápisu v červenci osobně dostavit, můžete k zápisu někoho zmocnit nebo využít náhradní termín.

Obecné informace k zápisu

Do bakalářského studia se mohou zapsat pouze ti přijatí uchazeči, kteří složili maturitní zkoušku.

K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pozor, nestačí kopie ověřená školou!), platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Cizí státní příslušníci předloží nostrifikaci vzdělání, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy středních škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde a zde.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Zápis pro studenty a absolventy MU

Uchazeči, kteří již jsou nebo byli studenty MU (hlásí se na další obor či jsou opětovně přijati ke studiu) a vlastní přístupová data do Informačního systému (UČO a heslo), mohou být zapsáni bez osobní účasti. Stačí, když vyplněný zápisový list a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doručí na adresu Studijního oddělení FF MU.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu u příslušných referentek na studijním oddělení v úředních hodinách, a to do konce listopadu.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete zde v sloupečku vpravo.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 5169
e‑mail:
www: facebook.com/phil.muni.cz