Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Zápis do bakalářského studia pro podzimní semestr 2019

Řádný termín zápisu
25.–26. června 2019

Náhradní termín zápisu
3.–4. září 2019

Obecné informace k zápisu

Do bakalářského studia se mohou zapsat pouze ti přijatí uchazeči, kteří složili maturitní zkoušku.

Termíny zápisu do studia jsou uvedeny zde na webu v pozvánce k zápisu (viz Zápis 2019/2020).

K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Cizí státní příslušníci předloží nostrifikaci vzdělání, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy středních škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v Materiálech pro uchazeče.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do 2. července 2019. Do předmětu zprávy uveďte „Omluva ze zápisu do bakalářského studia“. 

V případě přijetí na více oborů uveďte obor či obory, na které se chcete zapsat. Podrobný harmonogram náhradního zápisu najdete v Materiálech pro uchazeče.

Zářijový termín maturitní zkoušky

Pro zápis do studia je uchazeč povinen předložit předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v termínech řádných (červenec) nebo náhradních (září) zápisů, nejpozději pak do 13. září 2019. V případě, že budete konat maturitní zkoušku v zářijovém termínu, oznamte tuto skutečnost oddělení pro přijímací řízení e-mailem, a to nejpozději do 2. července 2019. Do předmětu zprávy uveďte „Maturita v září“. 

Pokud uchazeč z jakýchkoli důvodů do stanoveného data požadovaný doklad nepředloží, nemůže ke studiu v daném akademickém roce nastoupit. Odklad nástupu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepovoluje.

Uchazeči, kteří vykonají maturitní zkoušku po náhradním termínu zápisu, se dostaví k zápisu na Studijní oddělení FF MU v úředních hodinách.

U zápisu jsou uchazeči informováni o náležitostech a podmínkách studia na FF MU. Pro získání těchto informací se účast na jednom z termínů zápisu doporučuje i uchazečům, kteří se kvůli pozdnímu konání maturitní zkoušky budou moci zapsat ke studiu až po řádném nebo náhradním termínu zápisu.

Oddělení pro přijímací řízení

telefon: 549 49 5169
e‑mail: