Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Mimořádná opatření ovlivní i průběh přijímacího řízení

Průběžně pro vás aktualizujeme informace na webu a změny soustředíme navíc do přehledového článku. Nezapomeňte také sledovat svůj e-mail a informace v e-přihlášce.

I když jste již byli přijati ke studiu, studenty se stáváte teprve ke dni, kdy se do studia zapíšete. Zápisy proběhnou letos pravděpodobně v září. Přesný termín obdržíte v pozvánce k zápisu a včas bude uveřejněn také zde. Nebudete-li se moci k zápisu osobně dostavit, může k zápisu někoho zmocnit nebo využít náhradní termín.

Obecné informace k zápisu

Do bakalářského studia se mohou zapsat pouze ti přijatí uchazeči, kteří složili maturitní zkoušku.

K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Cizí státní příslušníci předloží nostrifikaci vzdělání, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy středních škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete zde v sloupečku vpravo.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 5169
e‑mail:
www: facebook.com/phil.muni.cz