Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Prezenční a kombinovaná forma studia

Prezenční forma studia (P) umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.

Kombinovaná forma studia (K), tzv. dálkové studium, je forma studia s omezenou kontaktní výukou, konzultace s vyučujícím a výuka probíhají několikrát za semestr, zkoušky koná student vždy na fakultě. 

Přehled prezenčních a kombinovaných studijních programů

Studijní program

Studijní program je základním rámcem každého vysokoškolského studia. Je to například Český jazyk a literatura, Psychologie nebo Historie.

Bakalářské studium je určeno pro uchazeče s maturitou, standardní délka studia činí 3 roky. Absolvent získá titul bakalář (Bc.) a může pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Aktuální nabídka studijních programů

Studijní plán

Studium zvoleného studijního programu se uskutečňuje prostřednictvím studijních plánů, které si student vybírá. Jedná se vlastně o souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Studijní plán může mít trojí podobu: jednooborové studium, jednooborové studium se specializací, sdružené studium hlavního a vedlejšího studijního plánu.

Jednooborové studium

Studium, v němž je předem stanoven seznam povinných předmětů, které si student doplní z nabídky volitelných předmětů. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve výběru předmětů.

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, které dále prohlubují znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, je však možné studovat jen jednu z nich, například v rámci studijního programu Baltistika buď Finštinu, nebo Litevštinu.

Sdružené studium

Sdružené studium tvoří kombinace hlavního studijního plánu s vedlejším studijním plánem, který je součástí jiného studijního programu. Kombinovat hlavní a vedlejší studijní plány nelze zcela volně, v zásadě existují doporučené kombinace a otevřené kombinace.
Varianty a kombinace naleznete v e-přihlášce. Doporučené kombinace jsou zpravidla rozvrhově kompatibilní či jsou takové kombinace plánů považovány garanty studijních programů za smysluplné a doporučené. Otevřené kombinace studijních plánů napříč univerzitou tuto kompatibilitu nezaručují.

Do zrcadlových kombinací hlavního a vedlejšího plánu není možné podat přihlášku. Např. nelze se hlásit v rámci e-přihlášky do sdruženého studia XY a YX. Možnost sdruženého studia XY a YZ bude povolena.

V rámci sdruženého studia rovněž nelze kombinovat hlavní a vedlejší plán s nestejnými formami studia (prezenční a kombinované studium).

Sdružené studium na Masarykově univerzitě je takzvaně asymetrické, což znamená, že se objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu liší (v hlavním je víc předmětů a končí obhajobou diplomové práce).

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška na FF MU může mít tyto formy:

 1. test studijních předpokladů (TSP)
 2. písemná oborová zkouška (POZ)
 3. TSP + POZ
 4. TSP + POZ + ústní pohovor (Psychologie, Dějiny umění)
 5. POZ + talentová zkouška (Teorie a provozovací praxe staré hudby)
 6. TSP + motivační dopis
 7. prominutí přijímací zkoušky

Podrobné informace k průběhu přijímací zkoušky a kritéria hodnocení najdete vždy u jednotlivých programů.

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů (TSP) jsou univerzální přijímací zkouškou pro uchazeče o bakalářské studium na většině fakult Masarykovy univerzity. Pokud podáváte přihlášky na více oborů, test skládáte jen jednou.

TSP nelze nahradit národními srovnávacími zkouškami Scio, k jejich výsledkům Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepřihlíží. Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na Masarykově univerzitě najdete zde.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Prominutí přijímací zkoušky

Prominutí absolventům konzervatoře s maturitou

Přijímací zkouška na obor Hudební věda může být prominuta absolventům konzervatoře s maturitou. 

Žádost se podává nejpozději do 29. 3. 2019 (rozhoduje razítko pošty). Žádost s úředně ověřeným maturitním vysvědčením zasílejte na adresu: Oddělení pro přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

Prominutí na základě účasti v SOČ nebo olympiády

Některé programy promíjejí TSP či POZ na základě předložení potvrzení o středoškolské odborné činnosti (SOČ) či účasti v celostátním kole olympiády. Seznam těchto programů a přesné znění podmínek najdete níže (odkaz).

V případě SOČ nelze uplatnit kolektivní řešení. Řešitelé celostátního kola SOČ přiloží kopie diplomů ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou. Řešitelé celostátního kola olympiády přiloží kopie diplomů z olympiády ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování olympiády vydané střední školou. Lze zohlednit pouze doklady vydané k poslednímu dni, v němž lze podat přihlášku ke studiu.

Žádost se podává nejpozději do 29. 3. 2019 (rozhoduje razítko pošty). Žádosti s příslušnými materiály zasílejte na adresu: Oddělení pro přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

Seznam oborů, u kterých lze prominout přijímací zkoušku

Účast v celostátním kole soutěže (olympiáda, sekce SOČ)

Archeologie

 • Historie. K definitivnímu rozhodnutí je třeba předložit studentskou práci k posouzení vhodnosti tématu pro daný obor.
 • Potvrzení o účasti na archeologickém výzkumu (minimálně 2 týdny) od oprávněné organizace. 
 • Dějepisná olympiáda

Archivnictví

 • Historie
 • Dějepisná olympiáda

Baltistika

 • Historie
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěže v cizích jazycích (angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština)

Čínská studia

 • Soutěže v cizích jazycích (angličtina)
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • Historie
 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

Dějiny umění

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Historie

Dějiny starověku

 • Historie
 • Soutěže v cizích jazycích (latina)

Estetika

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

Filozofie

 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Francouzský jazyk a literatura

 • Soutěže v cizích jazycích (francouzština)
 • diplom TCF B1 / DELF B1 / CEFP 2, TCD B2 / DELF B2 a vyšší (C1)

Historie

 • Historie
 • Dějepisná olympiáda

Hudební věda

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Maturitní zkouška na konzervatoři

Italský jazyk a literatura

 • Certifikát o jazykové úrovni B1 a vyšší

Jihoslovanská a balkánská studia

 • Historie
 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěže v cizích jazycích

Katalánský jazyk a literatura

 • Certifikát o jazykové úrovni B1 a vyšší

Klasická archeologie

 • Historie
 • Vybraná témata z Teorie kultury (např. výtvarné uměni) nebo Filozofie (např. religionistika). K definitivnímu rozhodnutí je třeba předložit studentskou práci k posouzení vhodnosti tématu pro daný obor.  

Klasický řecký jazyk a literatura

 • Soutěže v cizích jazycích (latina)

Latinský jazyk a literatura

 • Soutěže v cizích jazycích (latina)

Mediteránní studia

 • Soutěže v cizích jazycích (francouzština, latina, španělština)

Muzeologie

 • Soutěže vyhlašované MŠMT a garantované NIDM (ústřední kolo)
 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Novořecký jazyk a literatura

 • Soutěže v cizích jazycích (latina, italština, španělština, francouzština, angličtina, němčina)

Pedagogika

 • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy

Počítačová lingvistika

 • Olympiáda v českém jazyce (1.–3. místo, II. kategorie)
 • Matematická olympiáda (1.–3. místo, kategorie A)

Pomocné vědy historické

 • Historie
 • Dějepisná olympiáda

Portugalský jazyk a literatura

 • Certifikát o jazykové úrovni B1 a vyšší

Pravěká archeologie Předního východu

 • Historie. Zaměření na starověk a Přední východ. K definitivnímu rozhodnutí je třeba předložit studentskou práci k posouzení vhodnosti tématu pro daný obor.  

Religionistika

 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy

Ruská studia

 • Soutěže v cizích jazycích (ruština)

Sdružená uměnovědná studia

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Sociální pedagogika a poradenství

 • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy

Španělský jazyk a literatura

 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěže v cizích jazycích (španělština)
 • Diplom DELE B1 a vyšší

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

 • Historie
 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Teorie interaktivních médií

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Informatika

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Odvolání v případě nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Většinou nenastoupí všichni přijatí studenti, uvolněná místa mohou být po zápisech do studia nabídnuta dalším uchazečům v pořadí, jestliže nebyla naplněna kapacita oboru.

Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete zde nebo na stránkách Rektorátu MU.

Slovníček

Sdružené studium – souběžné studium jednoho hlavního programu a druhého vedlejšího; možné varianty najdete v e-přihlášce

Kombinované studium – forma studia, která nevyžaduje denní přítomnost na fakultě

TSP – test studijních předpokladů

POZ – písemná oborová zkouška

SOČ – středoškolská odborná činnost, viz www.soc.cz

Podejte přihlášku

Oddělení pro přijímací řízení

telefon: 549 49 5169
e‑mail: