Literatura a mezikulturní komunikace

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Studium magisterského oboru Literatura a mezikulturní komunikace otevírá studentům možnost porozumět proměňujícímu se postavení literatury v kulturní komunikaci a prozkoumat její komplexní strategie a nástroje. Program je v českém filologicko-kulturologickém vysokoškolském studiu jedinečný tím, že v souladu s aktuálními trendy, jako jsou interdisciplinarizace vědy a studia, spolu s požadavkem flexibility absolventů, propojuje literárněvědná, translatologická, intermediální, adaptační, vizuální a kulturální studia. Reflektuje dynamiku médií a způsobů kulturní komunikace, jakou představují interakce mezi jazykovými a kulturními systémy, narůstající preference vizuální reprezentace skutečnosti před verbální v nejrůznějších diskurzech a posun k multimedialitě reprezentací, zvláště pak uměleckých forem. Předmětem studia je osvojení metodologických nástrojů potřebných k analýze a interpretaci literatury a kultury 21. století v jejím širokém pojetí. Studium proto rozvíjí dovednost analyzovat, interpretovat a kriticky hodnotit literární i neliterární texty, umělecká díla a projevy populární kultury, mediální a společenský diskurs. Ve vzájemné provázanosti rozvíjí také kompetence pro akademické i tvůrčí psaní, redakční práci a překlad různých druhů textů z cizího jazyka do češtiny a obráceně.

Obor díky své charakteristice sdružuje v navazujícím magisterském studiu absolventy bakalářského studia z různých disciplín, zejména oborů filologických, kulturologických a uměnovědných. Vytváří tak podmínky pro diskusi zahrnující různé úhly pohledu a tím optimální prostředí pro realizaci cílů studia. Studenti jsou vedeni k rozkrývání souvislostí mezi rozmanitými kulturními jevy, mezi jinojazyčnými kulturami a tradičními i novými médii. Interdisciplinární založení oboru zajišťuje, že budou moci kultuře a literatuře porozumět způsobem, jaký jim nemůže nabídnout studium jednotlivých zmíněných oborů. Navíc jim schopnost pochopit fungování kulturních mechanismů umožní podílet se aktivně na jejich utváření.

Struktura studijního programu je nastavena tak, aby studentům poskytla společnou metodologickou základnu pro studium literatury a kulturních jevů a současně průběžně využívala jejich předchozích znalostí z jednotlivých disciplín. Povinné předměty studentům poskytnou soubor výchozích poznatků a dovedností v klíčových oblastech studia. Navazující povinně volitelné předměty jim nabízejí možnost prohloubit získané vědomosti a rozvíjet dovednosti jejich další aplikací v jedné nebo více oblastech dle individuálních preferencí.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru využije získané vědomosti a dovednosti v širokém spektru profesí, které se zabývají kulturou, zvláště pak literaturou a dalšími druhy umění. Je schopen podílet se na řešení obecnějších interkulturních a intermediálních otázek ve společenské praxi. Ve sféře vzdělávání vytváří obor obecné předpoklady pro rozvíjení mezipředmětových vztahů, v kulturní praxi je pak základem flexibility při řešení aktuálních úkolů kulturní komunikace v nejrůznějších médiích.

Absolvent bude připraven pracovat v profesích překladatele, nakladatelského redaktora, literárního vědce, dále jako kulturní redaktor v tištěných nebo elektronických médiích či jako lektor uměleckých a komunikačních dovedností v oblasti vzdělávání dospělých. Nabyté poznatky využijí rovněž pracovníci ve výchovně-vzdělávacím procesu (učitelé filologií, estetické výchovy apod.), stejně tak pracovníci v institucích státní správy (kulturní referenti, členové kulturních komisí apod.).

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských filologických oborů / programů nebo příbuzných oborů / programů, zejm. estetiky, dějin umění, filmové vědy apod. (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu.)

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací řízení proběhne formou ústního pohovoru, u něhož budou prověřovány základní lingvistické a literárněvědné kompetence uchazečů. Uchazeč přitom prokáže dovednost aplikovat jazykové a literárněvědné poznatky při jazykové a literárněestetické interpretaci textu. Vyžadována bude rovněž dobrá znalost jednoho cizího jazyka (němčiny, angličtiny nebo francouzštiny), a to minimálně na úrovni B2 (certifikát není podmínkou). K ústnímu pohovoru si uchazeči připraví seznam četby české a světové literatury. Délka pohovoru: 15–30 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů: 100).

Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Absolvent může pokračovat v doktorském studiu filologického nebo humanitního směru na VŠ.

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: