Počítačová lingvistika

Mé počítače mi rozumějí.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Tento program je v navazujícím magisterském stupni určený absolventům bakalářského stupně téhož programu i absolventům příbuzných programů, hlavně filologických či informatických. Výuku realizujeme ve spolupráci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty a kateder Fakulty informatiky MU.

Prohloubíte zde své znalosti z počítačové a korpusové lingvistiky a rozšíříte si zkušenosti s algoritmickým popisem jednotlivých rovin jazyka. Získáte širší pohled na tradiční i počítačovou lingvistiku ve vývojovém i světovém kontextu. Pozornost zaměřujeme na posílení programovacích dovedností, zejména v oblasti pokročilých technik zpracování přirozeného jazyka.

Naším cílem je vychovat z vás odborníky nejen s uceleným vzděláním, ale také připravené pro praxi i akademickou dráhu. Klademe proto důraz na vaše zapojení do praktických úkolů. Můžete se podílet na projektech, účastnit se konferencí nebo se angažovat v publikační činnosti. Budete také spolupracovat se subjekty z aplikační sféry v rámci jihomoravského regionu ve formě stáží nebo workshopů. Důraz klademe také na využívání bohaté nabídky zahraničních studijních pobytů v rámci programů Erasmus+ nebo CEEPUS.

Jako absolventi budete disponovat dobrou znalostí jazykovědné bohemistiky i počítačové a korpusové lingvistiky. Zvládnete se orientovat v počítačových technologiích a pracovat v týmu. Budete mít kompetence pro komunikaci ve spisovné češtině a v angličtině.

Je studium programu pro vás?

  • Přáli byste si prohloubit znalosti z počítačové a korpusové lingvistiky?
  • Plánujete se věnovat profesi v aplikační sféře IT?
  • Chcete se připravit na odborné doktorské studium v oboru se zaměřením na počítačovou lingvistiku?

Pokud souhlasíte, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Zapojit do praxe se můžete již během studia formou interních i externích brigád, praxí a stáží. Vaši stáž navíc ohodnotíme 5 kredity v rámci povinně volitelného předmětu, pokud na ní odpracujete minimálně 40 hodin v daném kalendářním roce.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete disponovat velmi dobrou znalostí češtiny, praktickými zkušenostmi z oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka a kvalitním vhledem do světa informačních technologií.

Ideálním místem pro uplatnění absolventů počítačové lingvistiky jsou firmy z oblasti informačních technologií zaměřené na práci s přirozeným jazykem a získávání informací z textu – například Google, Seznam či RWS Moravia. Práci můžete najít i ve firmách, které se zaměřují na programování a vývoj aplikací – například Red Hat. Vaše místo je také ve sféře práce s češtinou, angličtinou nebo dalšími jazyky. Můžete se věnovat korekturám, copywritingu, technical writingu nebo lokalizaci.

Nadaní studenti se zájmem o další vzdělávání získávají teoreticko-metodologické vybavení také pro doktorské studium v oblasti lingvistiky i informatiky.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru/programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce z oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika / programu Počítačová lingvistika. Délka písemného testu je 90 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta absolventům bakalářského studia stejného oboru/programu na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav českého jazyka.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Po absolvování tohoto programu můžete pokračovat v doktorských programech vhodného zaměření na MU nebo na jiných univerzitách. Na Filozofické fakultě například v programu Český jazyk (obsahujícím mj. specializaci Experimentální a aplikovaná lingvistika) nebo na Fakultě informatiky v programu Informatika.

Chcete vědět víc?

http://cestina.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/lingvistika/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: