Informační studia a knihovnictví

Zajímají nás lidé, technologie a informace. Využíváme designové metody, hledáme místo technologií ve společnsoti a učíme se z dat. Rozvíjíme knihovnickou tradici a hledáme cesty vpřed.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Stěžejním cílem předkládaného studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich následné uplatnění v oborových profesích jak v oblastech knihovnické a informační či informačně vědné praxe, tak v akademickém prostředí respektive v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. V kontextu oboru Informační studia a knihovnictví jsou na absolventy kladeny stále nové nároky na schopnost integrovat, kriticky hodnotit a užívat získané teoretické i aplikační poznatky oboru i transdisciplinárně. Akcent je kladen na hluboký vhled do mezioborových přesahů včetně metodologického zázemí, s čímž úzce souvisí kvalitativní posun v zakotvení kvalitního jazykového vzdělávání do edukační nabídky kurikula a s tím související výstupy z učení zahrnující také kvalitní verbální i písemný projev studentů a následně absolventů v anglickém jazyce. Silný důraz je kladen na rozvoj celoživotního učení a kreativního myšlení.

Mezi dílčí cíle magisterského programu navazující na uvedené stěžejní cíle tedy patří to, aby absolvent magisterského programu

 • získal znalosti a hluboké porozumění literárně-kulturního diskurzu studijního programu v kontextu digital humanities jak v zrcadlení potřeb znalostní společnosti, tak v návaznosti na strategické a koncepční dokumenty týkajících se rozvoje knihovnictví a informační vědy;
 • získal relevantní oborové jazykové kompetence schopnost systematické práce s cizojazyčnou literaturou;
 • získal hlubové znalosti i aplikační dovednosti pracovat s daty a informacemi v různých profesních pozicích kritickým a etickým způsobem;
 • získal schopnost interakce, řízení a nastavování funkcí digitálních technologií, zařízení, informačních systémů v interakci člověka s informacemi;
 • měl mediální a informační gramotnost, bych schopen záměrně zpřístupnit informace uživatelům a aktivně působit ve veřejném prostoru a občanské společnosti.
 • získal silné teoretické znalosti oborové metodologie a měl schopnost aplikovat metodologii v ssamostatné oborové výzkumné praxi.

Praxe

Ve studijním programu je akcentována provazba pregraduální přípravy s oborovou praxí. Pracoviště má dlouhodobě rozvinutou a stále rozšiřuje spolupráci s institucemi, které zajišťují relevantní interakci studentů s oborovou praxí. V kurikulu je významně ukotvený Jobbox - propracovaný a funkční a systém nabídek a poptávek týkajících se praxí, stáží a terénních projektů. Jobbox má formu webového portálu, na němž jsou shromažďovány poptávky a nabídky pro studenty konkretizované do vzdělávacího obsahu povinně volitelných předmětů ISKM18 Praxe a stáže a ISKM19 Terénní projekt.

Uplatnění absolventů

Rychlý rozvoj technologií a s tím spojené nové nároky a potřeby informační a učící se společnosti vytvářejí také v humanitních oborech nové příležitosti pro profesní uplatnění absolventů, což se zřetelně projevuje také v navržené proměně studijního oboru Informační studia a knihovnictví. Kurikulum v přeměně akcentuje uplatnitelnost absolventů jak v tradičně a oborově jádrových pozicích - knihovnických, filologických a kulturních, tak v pozicích informačních a digitálních kurátorů nejen pro oblast digital humanities, informačních analytiků a managerů interagujících se systémy, ale také specialistů na problematiku rozšířené reality nebo znalců legislativních podmínek interakce člověka s informacemi. Díky akcentu na metodologickou a jazykovou průpravu jsou absolventi připraveni uplatnit se rovněž v oblastech vědy, výzkumu a inovací jednak v oboru informační studia a knihovnictví, jednak v kontextu transdisciplinárním.

Absolventi oboru se uplatní v široké paletě pracovních pozic – jako odborní knihovníci, informační specialisté, editoři, pracovníci a vedoucí pracovníci v komerční, výzkumné, veřejné i neziskové sféře zaměřené na oblast informačních služeb:

 • knihovny (profesionální knihovníci v v pozicích katalogizátor, správce sbírek, správce knihovních systémů, učící knihovník, dětský knihovník, referenční knihovník, akvizitér, pracovník informačních služeb apod.);
 • akademická pracoviště (akademičtí knihovníci a odborníci poskytující informační podporu vědě a výzkumu, výzkumníci v oborových tématech);
 • informační služby ve veřejném, neziskovém a komerčním sektoru (experti informačních systémů, správa informací, analýza a interpretace informací, vlastní podnikání v oblasti poskytování informačních služeb);
 • média, PR, reklamní agentury (editoři, vydavatelé, redaktoři, informační analytici);
 • poradenské a vzdělávací aktivity (experti informačních systémů, správa dat a informací, návrh informačních služeb, neformální a další odborní pedagogové).

Absolventi mohou dále získat uzší profesní profilací po absolvování vybraných povinně volitelných předmětů pro tyto profesní oblasti:

 • Design informačních služeb: - projektový manažer či specialista v oblasti inovací; marketingový manažer; designér či manažer služeb, produktový manažer; vedoucí pracovník v komerční, neziskové i veřejné sféře; podnikatel v oblasti služeb a digitálních služeb
 • Informační a datový management: - datový analytik; marketingový analytik; data manažer; informační architekt; konzultant, analytik trhu
 • Technologie ve vzdělávání: - manažer vzdělávacích informačních systémů; tvůrce vzdělávacích digitálních objektů; odborný konzultant či novinář v oblasti IT a technologií ve vzdělávání; lektor pedagogických pracovníků v oblasti ICT; IT podpora ve vzdělávání; ICT metodik.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020.

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia se skládá z ústního pohovoru ve skupině, podmínkou k přijetí je jeho úspěšné zvládnutí. Pohovor ve skupině vychází z řešení různých oborových témat (informační gramotnost, technologie ve vzdělávání, design služeb, role knihoven ve společnosti, kniha v proměnách staletí, ...) a z diskuze k danému problému. Hodnotí se reakce a argumentace uchazeče.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Informační studia a knihovnictví na FF MU a jejichž celkový průměr za toto bakalářské studium nepřesáhl 1,8. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Kabinet informačních studií a knihovnictví.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. ledna –
30. dubna 2020
Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: