Obecná jazykověda

"Jazykem k mysli, myslí k jazyku."

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Cílem tohoto programu je rozšířit poznatky, principy a metodologické postupy, které jste nabyli v bakalářském oboru Obecná lingvistika, nebo v jiném filologickém oboru. Program je určen těm z vás, kteří cítí potřebu své lingvistické znalosti prohloubit a rozšířit.

V rámci programu se zaměřujeme na studium obecné lingvistiky, experimentální syntaxe a sémantiky. Díky tomu zvládnete navrhnout design lingvistického experimentu, jeho provedení a následné vyhodnocení. Dále si prohloubíte znalost fonetiky, fonotaktiky a mnoha dalších sub-disciplín.

V kurzu „Gramatika, logika, mysl“ se seznámíte s formálními základy jazykovědy, které se naučíte aplikovat na netriviální vzory dat z přirozeného jazyka. Metodologii věnujeme i kurzy k dějinám oboru, kdy na vybraných dílech demonstrujeme vývoj lingvistického myšlení.

Dalším okruhem studia, který nabízíme, je indoevropeistika. Ten přináší nejen základy srovnávací lingvistiky indoevropských jazyků, ale je také vstupem do diachronní lingvistiky a její metodologie. V jednooborovém studiu mají studenti povinnost prostudovat během čtyř semestrů další pramenný jazyk.

Studium se zaměřuje na teoretickou i praktickou lingvistiku. Jako absolventi budete ovládat pokročilé analytické metody, strukturální, generativní, formální a historicko-srovnávací lingvistiky, samostatné deskripce a analýzy jazykového materiálu. Budete schopni sestavit, provést a vyhodnotit lingvistický experiment. Kromě pokročilých znalostí lingvistiky si tedy odnesete i praktické znalosti jak experimentálního typu, tak i znalosti dalších pramenných jazyků.

Je studium programu pro vás?

  • Absolvovali jste filologický obor a chyběla vám teorie jazyka a jazykovědy, kterou na prakticky orientovaných filologiích není možné detailně probírat?
  • Chcete své schopnosti užívat jazyk postavit na vědecký základ?
  • Přáli byste si rozvinout své analytické schopnosti?
  • Máte zájem o matematické nebo statistické zpracování dat a chcete se dozvědět, jak propojit moderní statistiku s lingvistikou?
  • Máte absolvovanou jakoukoliv filologii či teoretickou lingvistiku?

Pokud odpovídáte kladně, můžete se přihlásit na navazující magisterský program Obecná jazykověda a ukojit svou touhu po poznání.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

V rámci programu není vyžadována povinná praxe.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi jste připraveni k práci s jazykovým materiálem i jazykovými teoriemi na velmi pokročilé úrovni. Budete schopni samostatné analytické práce s jazykovými materiály jak ve smyslu teoretické lingvistiky, tak i z hlediska praktického uvažování a aplikací. Ovládnete schopnosti kritického analytického myšlení a budete vybaveni zdravou skepsí. Díky tomu budete všestranně připraveni pro svoje budoucí povolání.

Dokážete připravit lingvistický experiment a zpracovat naměřená data pomocí statistických metod. Ve vztahu k přirozenému jazyku už nebudete pouze jeho uživatelem, ale pochopíte jeho strukturu a její vztah ke společnosti i mysli.

Budete připraveni pokračovat jako odborný pracovník věnující se lingvistickým tématům i jako doktorský student.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného filologického programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek programu Obecná jazykověda.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). Uchazeč postupuje k ústní části, pokud v písemné části získá alespoň 30 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru Obecná jazykověda na FF MU (či na jiné univerzitě v rámci jiného filologického oboru) s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav jazykovědy a baltistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Po dokončení magisterského stupně můžete pokračovat v doktorském studijním programu Obecná jazykověda, který můžete studovat bez specializace, nebo ve specializaci Experimentální a aplikovaná jazykověda. Další možností je studium v oboru Srovnávací indoevropská jazykověda.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/jazyk

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: