Italský jazyk a literatura

Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro [Dante Alighieri, Paradiso XIV, 1] / Od středu v kraj, od kraje v střed [Dante Alighieri, Komedie, Ráj XIV, 1]

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Chcete zlepšit vaše dovednosti v interpretaci italských textů? Rádi byste se naplno ponořili do studia italštiny? Pak byl magisterský studijní program Italský jazyk a literatura navržen právě pro vás! Po bakalářském studijním programu, který je rozsáhlým úvodem do praktického italského jazyka a literatury, je v magisterském studijním programu věnována větší pozornost aplikování teoretických aspektů studia italské literatury a italského jazyka (textová kritika, historie literatury, historie italského jazyka, dialektologie, lingvistika).

Důraz je kladen na textovou dimenzi studia a na interpretaci textu. Tímto způsobem získáte během studia znalosti popisných a analytických metod, které jsou v současné době velmi užitečné. Předpokládá se také, že si studenti osvojí dovednosti k samostatné vědecké a interdisciplinární práci.

Je studium programu pro vás?

  • V jakých dovednostech se chcete zdokonalit?

Cílem diplomové práce je získat hloubkové znalosti konkrétního tématu (v textové kritice, literatuře nebo lingvistice). Studenti by měli prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, získanými pojmy a teoriemi a následně navrhnout vlastní interpretace textů. U studia platí, že čím větší iniciativa a originalita, tím lépe.

  • Nezískali jste bakalářský titul za studium studijního programu Italský jazyk?

Studenti, kteří se zapisují do tohoto programu, většinou absolvovali bakalářské studium Italského jazyka a literatury. Ovšem není to bezpodmínečně nutné. Pokud jste nezískali bakalářský titul za studium programu Italský jazyk a literatura, budete pozváni na přijímací pohovor o jazyce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Chcete cestovat a strávit jeden nebo více semestrů v Itálii?

Studijní pobyt v Itálii přes program Erasmus je možný a doporučovaný (ale není povinný). Vybrat si můžete z celé řady italských univerzit: Torino, Parma, Bologna, Ferrara, Verona, Padova, Venezia, Pisa, Siena stranieri, Urbino, Macerata, Perugia stranieri, Viterbo, Roma Sapienza, Cassino, Napoli Orientale, Lecce, Sassari a Cagliari. Brzy budou v nabídce také univerzity Firenze a Chieti-Pescara.

Uplatnění absolventů

V magisterském studijním programu získáte všechny potřebné kompetence pro povolání v novinářském, sociálním nebo kulturním sektoru i v akademicky orientované kariéře. Absolventi Italského jazyka a literatury a lingvistiky mohou být také vynikajícími učiteli.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni B2 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce)

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse v italském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na adresu paolodivizia@mail.muni.cz. Délka ústní zkoušky cca 20 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru/programu Italský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Chcete se stát akademiky?

Po absolvování magisterského programu je samozřejmě možné se zapsat do doktorského studia. Kandidáti musí splnit následující podmínky pro přijetí: kurikulum, motivační dopis a pohovor. Požadujeme vynikající studijní výsledky, kritické myšlení a schopnost pracovat s údaji z první ruky.

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca

Konzultant programu

e‑mail: