Archeologie

Objev svoji minulost, otevři svou budoucnost.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Studium programu Archeologie v magisterském stupni rozvíjí znalosti a dovednosti, které jsou potřeba k povolání archeologa. Studium je koncipováno tak, aby student rozvíjel své teoretické a metodologické znalosti a kultivoval své analytické schopnosti. Vedle teoretické a metodologické báze se studium soustředí na získání širokého přehledu o současné evropské archeologii a klíčových vědeckých tématech a přístupech (včetně přehledu vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku v Evropě). Důraz je kladen na přípravu k prezentaci výsledků ústní i písemnou formou včetně publikačních výstupů. Vysokou úroveň studia zajišťuje široký výběr z široké palety archeologických předmětů, a předmětů s interdisciplinárním přesahem. Další odborná příprava je zabezpečena rozsáhlou nabídkou specializovaných technických předmětů.

Magisterští studenti se na základě svého zájmu zapojují do terénní a vědecké praxe na Ústavu archeologie a muzeologie (výzkumné týmy jednotlivých terénních základen, spolupráce s pracovišti geofyzikálních metod, 3D laboratoří aj.). Pracoviště má četné mezinárodní vazby, v jejichž rámci se mohou studenti účastnit zahraničních výzkumů; v rámci projektu Erasmus+ absolvovat studijní pobyty v zahraničí, nebo navštěvovat pravidelné přednášky zahraničních lektorů.

Jedním z cílů je umožnit absolventům kvalifikovanou volbu zaměstnání nebo prostřednictvím doktorského studijního programu pokračovat ve vědeckém působení.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Povinnou součástí jednooborového studia (completus), sdruženého studia Archeologie hlavní (maior) i vedlejší (minor) je odborná praxe. Student magisterského studia povinně absolvuje třítýdenní praxi na archeologickém výzkumu, která probíhá na ÚAM nebo na jiné domácí (Archeologický ústav AV ČR, Ústav archeologické památkové péče, muzea aj.) či zahraniční instituci. Po dohodě je možné praxi splnit jinou odpovídající pracovní činností v oblasti archeologie, muzejnictví nebo památkové péče.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia mají plné znalosti teorie, metodologie a praxe oboru, které jim umožňují uplatnění ve sféře základního i aplikovaného výzkumu (akademická pracoviště, vysoké školy, muzea, všechny úrovně památkové péče). Absolventi jsou kvalifikováni jako vedoucí terénních výzkumů, autoři nálezových zpráv a publikačních výsledků z těchto výzkumů a jako vedoucí menších vědeckovýzkumných týmů. Jsou připraveni pro práci vedoucích odborů památkové péče státní správy nebo památkových ústavů, managementu v oblasti řízení vědy a kultury a public relations. Obecně se absolventi uplatní ve všech pozicích, které vyžadují systematické získávání, analýzu a správu dat a rozhodovací schopnosti.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška v rozsahu státní bakalářské zkoušky a představení návrhu magisterského diplomového projektu. Délka pohovoru cca 15 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru /programu Archeologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (specializace)

Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je ústní. Uchazeči musí prokázat odpovídající znalost archeologických, výtvarných a jiných kulturních projevů antických civilizací. Nezbytné je rovněž ovládání metodologie oboru, klasická archeologie v rozsahu bakalářského studia a odpovídající znalosti latiny a řečtiny (schopnost přečíst a přeložit lehčí text a rozumět odborným termínům). Zájemce o studium představí návrh magisterského diplomového projektu.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/specializace Klasická archeologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav archeologie a muzeologie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu. Na Filozofické fakultě MU lze pokračovat v doktorském studiu pragramu Archeologie.

Chcete vědět víc?

http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/studium/magisterske-studium

http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/vyzkum

https://www.facebook.com/uambrno/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: