Francouzský jazyk a literatura

Filologie = „Jak dělat (skutečné) věci slovem“

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Chtěli byste zlepšit své dovednosti v interpretaci francouzských textů a proniknout hlouběji do tajů francouzského jazyka? Pak je navazující magisterský studijní program Francouzský jazyk a literatura určen přesně pro vás!

Zatímco bakalářský program představuje široký úvod do francouzské literatury a praktického jazyka, v magisterském programu je větší důležitost přisuzována různým využitím teoretických aspektů francouzské filologie, a to jak v lingvistice, tak v literatuře. Důraz je kladen na textovou stránku studia a interpretaci textu. Díky tomu magisterský program přináší znalost deskriptivních a analytických metod, které jsou v dnešní době extrémně užitečné. Studenti si také osvojí dovednosti v samostatné a mezioborové vědecké práci.

Je studium programu pro vás?

  • Jaké znalosti během studia získáte a jaké dovednosti si zlepšíte?

Cílem magisterské diplomové práce je načerpat podrobné znalosti konkrétního tématu v oblasti  literatury, frankofonie či jazykovědy. Studenti by měli prokázat svoji schopnost kriticky pracovat s odbornými a specializovanými texty, aplikovat osvojené pojmy a teorie a poté navrhnout vlastní interpretaci daných textů. Důraz je v tomto druhu prací kladen na iniciativní a originální přístup.

  • Nezískali jste bakalářský titul ze studia francouzského jazyka?

Studenti zapsaní v navazujícím magisterském programu obvykle mají ukončené bakalářské studium programu Francouzský jazyk a literatura, není to však povinné. Pokud zájemci o tento magisterský program nemají bakalářský titul z daného oboru, budou vyžadovány další pohovory.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Chtěli byste cestovat a strávit semestr nebo i delší dobu ve Francii?

Studijní pobyt Erasmus ve Francii je možný a také doporučený (ale ne povinný): za tímto účelem náš ústav zřídil již dvě velmi úspěšné partnerské spolupráce pro studium v režimu dvojího diplomu (double degree), a to na univerzitě  Paris-Est Créteil (UPEC -) a na univerzitě Rennes 2.

Uplatnění absolventů

V tomto navazujícím magisterském programu získáte všechny schopnosti vyžadované pro uplatnění v žurnalistickém, společenském či kulturním sektoru. Svou kariérní dráhu můžete rozjet i v akademicky orientovaných profesích. Absolventi Francouzského jazyka a literatury se také mohou stát vynikajícími učiteli.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse ve francouzském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na adresu pdytrt@phil.muni.cz. Délka ústní zkoušky cca 20 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru/programu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Chystáte se stát členy akademické obce?

Po úspěšném ukončení magisterského programu je samozřejmě možné pokračovat v doktorském studiu. Kandidáti musí splnit podmínky přijetí jako zaslání životopisu, motivačního dopisu a absolvování osobního pohovoru. Studenti doktorského studia jsou mimo svůj výzkum a vykonávaní praxe také běžně začleňováni do výuky na ÚRJL, zejména výuky praktického jazyka, ale také výběrových kurzů souvisejících s jejich vědeckou profilací. Doktorandi se také podílí na chodu katedry při organizování konferencí a přednášek zahraničních vyučujících. Za veškerou činnost nad rámec povinností studenta dokt. studia jsou odměňováni formou mimořádného stipendia.

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: