Německý jazyk a literatura

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Studiem tohoto programu dostanete možnost detailně zvládnout německý jazyk včetně komplexní reflexe jeho systémových funkcí a vývojových tendencí. Získáte při něm podrobný vhled do literatury v jejím společenském zakotvení a v mezinárodních souvislostech. Poznáte také kulturu, společnost a akademickou, hospodářskou či politickou sféru německé jazykové oblasti.

Studium zahrnuje společné povinné přednášky a semináře zejména k lingvistice a literární vědě. Budete si moci zvolit specializaci k prohloubení i individuálnímu uplatnění kompetencí ve zvolené oblasti. Na výběr máte ze specializací Německá jazykověda, Germanistická literární věda a Germanistika jako věda o kultuře.

V projektových předmětech získáte možnost osvojení a praktického uplatnění dovedností spojených s plánováním a přípravou exkurzí nebo s publikační a redakční činností ve studentském časopise Pawlatsche. Budete se také moci podílet například na zajištění pořádaných konferencí či přednáškových cyklů.

Jaké jsou výhody germanistického studia v Brně? Kromě vynikající studentské a studijní infrastruktury má Brno i bohatou kulturní a literární historii v českém i německém jazyce, kde je pořád co objevovat. Naleznete zde mnohostranné studijní příležitosti a možnosti k setkání s inspirativními osobnostmi, které vás přivedou k něčemu, čeho už se nepustíte.

Je studium programu pro vás?

  • Máte znalosti němčiny na úrovni B2-C1 mezinárodního referenčního rámce a chcete je dále rozvinout a prohloubit?
  • Jste absolventy germanistického bakalářského studia nebo příbuzného studijního oboru či programu?
  • Láká vás hledání komplexních vztahů v jazyce, literatuře a kulturních dějinách německy mluvících zemí?
  • Chcete se věnovat receptivní i produktivní práci s texty včetně odborné filologické reflexe a vědeckého uplatnění?
  • Zajímají vás moderní informační technologie a jejich uplatnění ve filologii?

Jsou vaše odpovědi souhlasné? Podejte si přihlášku!

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Praxe mimo univerzitní prostředí není povinnou součástí studia. V rámci výběrových předmětů budete mít možnost osvojit si a prakticky uplatnit své dovednosti například v projektové činnosti nebo při exkurzích, včetně jejich přípravy. Angažovat se můžete také ve studentském časopise Pawlatsche nebo při zajištění konferencí či přednáškových cyklů.

Zapojit se můžete také do činnosti germanistické divadelní skupiny Gruppe07 nebo organizovat tradiční mezinárodní festival Drehbühne Brno. Dvakrát ročně budete mít možnost zapojit se do akce Lange Nacht der kurzen Texte.

Přirozenou součástí studia je možnost absolvování zahraničního pobytu ve stipendijních programech, kde budete mít na výběr z řady germanistických pracovišť na univerzitách v Německu a Rakousku.

Uplatnění absolventů

Úspěšným absolvováním germanistického studia dosáhnete všestranných jazykových kompetencí v němčině. Zvládnete postupy a nástroje pro komplexní jazykovědné a literárněvědné analýzy a práci s texty v němčině i mateřském jazyce.

Kritické myšlení, kultivovaný jazykový projev a osvojené dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci v němčině uplatníte v různých profesních oblastech. Můžete pracovat v podnicích či institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích jako jazykoví redaktoři, v publicistice či médiích jako redaktoři, v archivech, knihovnách, muzeích, divadle jako odborní pracovníci s germanistickou specializací a také jako jazykoví poradci. Uplatnit se můžete například i v diplomacii.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky. Ke studiu tohoto programu budou přijati všichni přihlášení uchazeči.

Odkaz na http://ugnn.phil.muni.cz/"> Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Po úspěšném absolvování magisterského studia máte možnost pokračovat v doktorském studiu ve filologických programech Germánské jazyky nebo Germánské literatury.

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: