Obecná jazykověda

"Jazykem k mysli, myslí k jazyku."

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Hlavní zaměření programu je na jazyk. Při studiu Obecné jazykovědy se budete věnovat jak jazyku konkrétnímu, mateřskému, cizímu, „exotickému“, tak jazyku jako jednomu z nástrojů, kterými člověk uchopuje svět kolem sebe a používá ho jako základní prostředek myšlení. Studium je převážně teoretické. Je ale doplněné o praxi s různými jazyky Evropy a světa (starými i novými) a nově i experimentální lingvistikou.

Při studiu proniknete do samotné struktury jazyka, ale poznáte i struktury konkrétní, od kterých jsou abstraktní odvozeny. Praktické jazykové schopnosti prohloubíte teoretickým studiem. Získáte komplexní znalost jazyka, protože ji postavíte na vědomém uchopení toho, co jazyk je a jak pracuje. Poznáte i zákonitosti jazykového vývoje.

V rámci studia můžete vyjet na stáž na spřátelená pracoviště do zahraničí. Můžete se také přímo v Brně účastnit stáže v pobočkách Akademie věd nebo v rámci grantů řešených na pracovišti. 

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá vás jazyk, jeho původ, struktura, a to, jak funguje?
  • Chcete se dozvědět víc o historii jazyka?
  • Chcete poznat jazykové zákonitosti a stavbu jazyka zblízka?
  • Chcete skrze jazyk nahlédnout na svět kolem sebe i na svět uvnitř?
Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Obecná jazykověda v sobě geniálně snoubí širokou škálu nabízených předmětů s hloubkou, do které jsou vyučovány. Kantoři jsou vysoce kvalifikovaní a otevření lidé, vždy ochotní podat pomocnou ruku či etymologický slovník.“

Martina Dvořáková Martina Dvořáková
studentka programu Obecná jazykověda

Praxe

Studium je převážně teoretického rázu. Praxi můžete získat v rámci stáže v Akademii věd, případně se podílet na řešení grantových úkolů. Praxí budete mít doplněny i semináře, a to skrze poznávání tak zvaných pramenných jazyků. A to od starých indoevropských jazyků přes menšinové jazyky Evropy po exotické jazyky Dálného Východu.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi Obecné jazykovědy dokážete poznat obecnou základní strukturu lidského jazyka a osvojit si základní metody jeho analýzy. Tyto struktury i metody jsou obecné povahy, jsou uplatnitelné při práci s jakýmkoliv jazykem, včetně rodného. Metoda jazykové analýzy je také jednou z vědeckých metod, které maximálně rozvíjejí kritické a analytické myšlení, už jen tím, že jazyk sám jako takový je nástrojem lidského myšlení.

Poznáte strukturu různých pramenných jazyků, od litevštiny a finštiny přes sanskrt, latinu a řečtinu či koptštinu k vietnamštině a mongolštině, záleží na vašem výběru z nabídky. Poznáte ale i stavbu jazyka vlastního a evropských jazyků obecně. Studium obecné jazykovědy vám přinese intimní znalosti jazyka a zkušenosti, schopnosti jazyk užívat jako nástroj v praxi filologické, překladatelské i novinářské. Získané analytické zkušenosti a kritické návyky vám navíc otvírají obzor ke každé práci, která je potřebuje.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ne

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanoený

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Na studium bakalářského programu Obecná jazykověda je možné navázat studiem navazujícího magisterského stupně. Na magisterské následně navazuje studium doktorské, a to buď přímo obecné jazykovědy, nebo experimentální lingvistiky či indoevropské srovnávací lingvistiky.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/jazyk

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: