Obecná jazykověda

"Jazykem k mysli, myslí k jazyku."

Představení studijního programu

Hlavní zaměření programu je na jazyk. Při studiu Obecné jazykovědy se budete věnovat jak jazyku konkrétnímu, mateřskému, cizímu, „exotickému“, tak jazyku jako jednomu z nástrojů, kterými člověk uchopuje svět kolem sebe a používá ho jako základní prostředek myšlení. Studium je převážně teoretické. Je ale doplněné o praxi s různými jazyky Evropy a světa (starými i novými) a nově i experimentální lingvistikou.

Při studiu proniknete do samotné struktury jazyka, ale poznáte i struktury konkrétní, od kterých jsou abstraktní odvozeny. Praktické jazykové schopnosti prohloubíte teoretickým studiem. Získáte komplexní znalost jazyka, protože ji postavíte na vědomém uchopení toho, co jazyk je a jak pracuje. Poznáte i zákonitosti jazykového vývoje.

V rámci studia můžete vyjet na stáž na spřátelená pracoviště do zahraničí. Můžete se také přímo v Brně účastnit stáže v pobočkách Akademie věd nebo v rámci grantů řešených na pracovišti. 

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá vás jazyk, jeho původ, struktura, a to, jak funguje?
  • Chcete se dozvědět víc o historii jazyka?
  • Chcete poznat jazykové zákonitosti a stavbu jazyka zblízka?
  • Chcete skrze jazyk nahlédnout na svět kolem sebe i na svět uvnitř?
Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Obecná jazykověda v sobě geniálně snoubí širokou škálu nabízených předmětů s hloubkou, do které jsou vyučovány. Kantoři jsou vysoce kvalifikovaní a otevření lidé, vždy ochotní podat pomocnou ruku či etymologický slovník.“

Martina Dvořáková Martina Dvořáková
studentka programu Obecná jazykověda

Praxe

Studium je převážně teoretického rázu. Praxi můžete získat v rámci stáže v Akademii věd, případně se podílet na řešení grantových úkolů. Praxí budete mít doplněny i semináře, a to skrze poznávání tak zvaných pramenných jazyků. A to od starých indoevropských jazyků přes menšinové jazyky Evropy po exotické jazyky Dálného Východu.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi Obecné jazykovědy dokážete poznat obecnou základní strukturu lidského jazyka a osvojit si základní metody jeho analýzy. Tyto struktury i metody jsou obecné povahy, jsou uplatnitelné při práci s jakýmkoliv jazykem, včetně rodného. Metoda jazykové analýzy je také jednou z vědeckých metod, které maximálně rozvíjejí kritické a analytické myšlení, už jen tím, že jazyk sám jako takový je nástrojem lidského myšlení.

Poznáte strukturu různých pramenných jazyků, od litevštiny a finštiny přes sanskrt, latinu a řečtinu či koptštinu k vietnamštině a mongolštině, záleží na vašem výběru z nabídky. Poznáte ale i stavbu jazyka vlastního a evropských jazyků obecně. Studium obecné jazykovědy vám přinese intimní znalosti jazyka a zkušenosti, schopnosti jazyk užívat jako nástroj v praxi filologické, překladatelské i novinářské. Získané analytické zkušenosti a kritické návyky vám navíc otvírají obzor ke každé práci, která je potřebuje.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ne

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanoený

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Na studium bakalářského programu Obecná jazykověda je možné navázat studiem navazujícího magisterského stupně. Na magisterské následně navazuje studium doktorské, a to buď přímo obecné jazykovědy, nebo experimentální lingvistiky či indoevropské srovnávací lingvistiky.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/jazyk

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: