Informační studia a knihovnictví

„Lidé, technologie a informace.“

Podat přihlášku

Co se naučíte

Informace jsou v dnešní společnosti klíčové pro většinu činností, od vzdělávání přes komerční sféru až po osobní život. Efektivně pracovat s informacemi ale vyžaduje, aby se člověk orientoval v tradičních i elektronických zdrojích, uměl informace najít, zpracovat a sdílet. To se často děje prostřednictvím různých elektronických služeb a informačních systémů. Staňte se odborníkem, který s tím dokáže pomoci i ostatním uživatelům. Seznámíte se s teoretickou i aplikační úrovní těchto činností. Budete se soustředit nejen na technickou, obsahovou nebo uživatelskou úroveň práce s informacemi, ale na kombinaci všech těchto tří aspektů. Díky tomu budete po absolvování schopni uplatnit se jako informační specialisté, a to v knihovnách, v neziskové, veřejné i komerční sféře.

Abyste si mohli najít vlastní cestu do oblasti práce s informacemi, která vás zajímá, můžete využít praxí a stáží v různých typech institucí, jako jsou knihovny, paměťové instituce, instituce státní správy, zpravodajství, prostředí firem apod. Konkrétně se jedná například o Moravskou zemskou knihovnu, Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, knihovny ústavů Akademie věd, Národní filmový archiv nebo o Ústavní soud. Z nestátní sféry pak například o společnosti Dataweps nebo Frank Bold. Studenti mohou svou praxi a terénní projekty absolvovat také v naší experimentální Knihovně Na Křižovatce, kterou sami spravují a učí se zde aplikovat získanou teorii do praxe v reálném provozu.

Mezinárodní přehled pak můžete získat díky studijním i pracovním stážím. Abyste si vyzkoušeli pracovní proces v chráněných podmínkách, budete realizovat menší i větší projekty, často týmové. S tím je spojen rozvoj soft skills a kritického myšlení. Výsledkem studijních aktivit tak budou nejen seminární práce, ale i praktické výstupy, které si můžete zařadit do portfolia, které bude prezentovat vaše schopnosti třeba při hledání zaměstnání.

Vedle studia se můžete zapojit do neformální komunity vyučujících a studentů. Nemusíte ani čekat na přijetí ke studiu a můžete přijít na jedno z pravidelných otevřených setkání, o kterých informujeme prostřednictvím Facebooku (stránka KISK). Během studia se můžete zapojit do pořádání odborných i komunitních akcí, výzkumných i aplikačních projektů nebo i do výuky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímá vás průnik technických, humanitních a sociálních věd?
  • Zajímají vás technologie, ale spíše pro pohled na jejich uživatele než na matematické teoretické základy?
  • Chcete podporovat uživatele informačních technologií, aby s nimi efektivněji pracovali?

Potom jste zářným adeptem na jednoho z našich studentů.

Praxe

V rámci studia si vyzkoušíte praktickou aplikaci znalostí z různých předmětů. Tradiční práci s informacemi si vyzkoušíte v rámci jedné nebo dvou týdenních praxí v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Mimo tyto „studijní praxe“ zde můžete pracovat i o víkendech jako brigádníci. Další praxi můžete získat podle své preference v knihovně, firmě, vědecko-výzkumné organizaci nebo jiné instituci.

Během studia je povinné absolvování alespoň jednoho předmětu z praktického bloku – vybrat si můžete stáž v instituci (české nebo zahraniční), realizaci projektu podle zadání nebo realizaci výzkumu. V případě zájmu je možné tyto předměty absolvovat i opakovaně. Tyto praktické činnosti je možné přijmout z nabídky, kterou prezentujeme na webu Jobbox, nebo si domluvit vlastní v odpovídajícím rozsahu a tematickém zaměření.

V rámci těchto praxí si nejen rozšíříte své znalosti o praktické dovednosti. Můžete si vyzkoušet, zda vám dané odborné zaměření bude vyhovovat. Získáte také položku do životopisu a výsledky vlastní činnosti, které můžete využít jako doklad svých schopností.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete na komplexní úrovni zvládat práci s daty a informacemi kritickým a etickým způsobem. Pro vyhledávání, organizaci, analýzu, interpretaci, uchování a zprostředkování informací budete schopni využívat tradiční i digitální nástroje. Podpořit informační činnosti dokážete vzděláváním ostatních a rozvojem samotných informačních technologií a služeb s využitím výzkumů. Pomocí volitelných předmětů se můžete zaměřit na informační služby, procesy a technologie pro jejich zajištění, práci s literaturou nebo informační podporu vědy.

Získané dovednosti potom uplatníte v pracovních pozicích zaměřených na práci s informacemi v knihovnách (referenční knihovník, správce fondů, dětský knihovník, rešeršér atd.), ale i na akademických pracovištích, například jako informační podpora vědy a výzkumu nebo ve veřejném, neziskovém a komerčním sektoru. Tam se můžete uplatnit v oblastech informačního managementu, analýzách informací, designu informačních služeb, neformálního a dalšího vzdělávání nebo ve vlastním podnikání v informačních službách.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano

Uchazečům o program Informační studia a knihovnictví lze prominout přijímací zkoušku na základě prospěchu ze čtyř předmětů stanovených fakultou na základě vlastní volby uchazeče. Formulář pro prominutí přijímací zkoušky a další informace zde.

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. listopadu 2019 –
29. února 2020
Termín pro podání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: