Dějiny umění

"Svět je ovládán obrazy" (obor Dějiny umění)

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Chcete vědět i to, co není vidět? Chcete analyzovat a chcete porozumět nejen tomu, co říkají média? Studium dějin umění vám nabízí možnost porozumění vizuálním objektům v jejich rozličných dobových formách a funkcích, ale také chápat jejich politický, kulturní a sociální přesah. Ústředním cílem bakalářského studia je získání základních znalostí o uměleckých dílech. Zabývat se budete díly od pozdní antiky do současnosti. Získáte také praktické dovednosti, které vyústí ve schopnost podat popis a analýzu vizuálních objektů a porozumět jim v jejich nejrůznějších projevech, a to věcných i časových.

Studium je přitom koncipováno tak, aby vám nabídlo komplexní pohled na oblast umělecké tvorby. Spolu s tím vám dá i základní náhled do těch kompetencí, které jsou potřebné pro práci s uměleckými díly v praktickém provozu kulturních institucí. Posláním tříletého bakalářského studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Své znalosti pak můžete uplatnit v uměleckých oborech v široké oblasti profesních pozic v umělecké, kulturní a veřejné sféře.

Velký důraz je kladen na schopnost sdělovat výsledky badatelské práce odborné i široké veřejnosti. V rámci studia bude také možné získat pasivní znalost čtyř cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština a italština) a bude rozvíjena schopnost týmové práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás hledání pravdy?
 • Chcete porozumět termínu „virtuální?
 • Zajímá vás, proč je minulost neoddělitelnou součástí přítomnosti?
 • Chcete se naučit novému jazyku – vizuálnímu?
 • Láká vás čtení v hlavních světových jazycích?

Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Během studia dějin umění jsem pochopila, že porozumění uměleckému objektu netkví jen v zamyšlení se nad jeho často strhujícím vyzařováním, ale hlavně ve snaze odpovídat na stovky otázek, které se k dílu vážou. S pomocí správných otázek je tedy pro nás, jako historiky umění, možné přiblížit se nejen dílu samotnému, ale také dávným kulturám, různým náboženstvím, významným osobnostem či dobovým ideám, o kterých vypovídá. Myslím, že pochopení fungovaní vizuálního jazyka minulosti určitě pomáhá k lepší orientaci ve vizuálním přetlaku dnešní doby.“

Katarína Kravčíková Katarína Kravčíková
studentka dějin umění

Praxe

V rámci praktické výuky je největší důraz kladen na aktivní účast na tvorbě a realizaci předmětu Kurátorství v praxi. Ten bude každý semestr vrcholit realizací výstavy pro veřejnost. Zapojení praktické výuky podstatně přispěje k získávání vašich analytických a metodických kompetencí „před originály“ s ohledem na potřeby praxe kurátorství a zprostředkování umění.

Cílem odborných stáží a praxí v odborných institucích, které jsou v bakalářském studiu zařazeny mezi volitelné předměty, je dát vám možnost zvýšit své kompetence v oblastech samostatné analýzy a prezentace uměleckého díla. Budete mít možnost i zahraničních stáží. Jejich výběr bude záležet na vašich individuálních jazykových kompetencích.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent programu Dějiny umění se můžete uplatnit ve všech profesích vyžadujících aplikaci základních znalostí dějin uměleckých děl v minulosti i současnosti. Takové profese nalezneme zejména na nižších pracovních pozicích v muzejních a galerijních institucích, v památkové péči a v dalších kulturních a osvětových institucích. Pracovat můžete případně i v orgánech místních samospráv.

Díky získaným znalostem a dovednostem ze studia můžete najít zaměstnání především při správě a dokumentaci uměleckých památek, například jako asistent kurátora, dokumentátor či kastelán historického objektu. Uplatnění najdete i při zprostředkování umění, a to jako průvodce v oblasti turistického ruchu nebo kulturní redaktor v oblasti médií, televizní a rozhlasové tvorby.

I přesto, že titul z dějin umění vám umožňuje především uplatnění se ve světě umění, rozvíjí rovněž intelektuální a praktické dovednosti, které mohou být využity v řadě dalších zaměstnání. V současnosti, kdy ve společnosti hraje mnohem větší a významnější roli vizuální kultura a porozumění této kultuře, můžete své kompetence uplatnit například v obchodě s uměním a starožitnostmi nebo při prezentaci a propagaci výtvarného umění.

Nejlepší absolventi bakalářského studia, kteří ukončí státní zkoušku minimálně s hodnocením „C“ – dobře, mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu Dějiny umění bez přijímacích zkoušek.

„Obor dějiny umění jsem si vybral proto, že se zabývá výtvarnou tvorbou jako jednou z oblastí lidské zkušenosti a kreativity. Vedle vlastního výzkumu zprostředkovává díla starých mistrů, ale i moderních a současných tvůrců široké veřejnosti, a udržuje tak povědomí o významné části hmotného kulturního dědictví
naší planety. Umění vypovídá mnohé o životě našich předků, pomáhá nám pochopit historické události v širším společenském kontextu. V dnešní době může umění, nejen výtvarné, tvořit důležitý korektiv utilitárně ekonomického myšlení a jednání představitelů států i korporací. Svojí univerzální povahou přispívá k vzájemnému porozumění v globalizovaném světě.“

Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.
absolvent dějin umění, kurátor Moravské galerie v Brně

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ano, ve formě ústního pohovoru

Další požadavky: motivační dopis

Ústní pohovor: Vyžaduje se motivační dopis, dále základní a obecný přehled o dějinách výtvarného umění v Evropě od středověku po současnost. Vizuální paměť, schopnost rozpoznat klíčová díla evropských dějin umění od středověku po současnost. Orientace v historických souvislostech, zejména evropských dějin. Obecný kulturní přehled a zaujetí pro obor, osobní znalost významných muzeí a galerií, současných výstav, zkušenost s četbou oborových textů.

Motivační dopis vložte nejpozději do 15. 3. 2020 do rubriky "Doplňující text" v e-přihlášce.

Parametry motivačního dopisu: délka cca 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer). V motivačním dopise odpovězte na tyto otázky:

 • a) Proč chcete studovat dějiny umění?
 • b) Co je podle Vás předmětem studia dějin umění jako historické, sociální etc. vědy?
 • c) Jaké "umělecké dílo" či výstavu jste v poslední době shlédli a jakou knihu na uměleckohistorické téma jste v nedávné době četli? Okomentujte.
 • Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, více zde

  Přijímací zkoušku lze prominout studentům na základě potvrzení o účasti v SOČ (obory Historie, Dějepisná olympiáda a Teorie kultury, umění a umělecké tvorby).

  Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

  Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

  FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

  Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky soutěží z teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie.

Kritéria hodnocení

 • Uchazeči, kteří splní hranici úspěšnosti v hodnocení motivačního dopisu (50%) budou seřazeni podle výsledku TSP.
 • Nejlepších 100 uchazečů bude pozváno k ústnímu pohovoru. Konečné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě bodů přidělených u ústního pohovoru - ústní zkouška se bude konat 13. 5. 2019.

Doporučená literatura

 • Oldřich J. Blažíček - J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991.
 • James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991.
 • Jaroslav Herout, Staletí kolem nás, Praha 1981.
 • Albert Châtelet - Bernard Philipp Groslier a kol., Světové dějiny umění. Malířství, sochařství, architektura, užité umění, Praha 2004.
 • Ernst Hans Gombrich, Příběh umění, Praha 2006.
 • Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného humanitního studijního programu.

Chcete vědět víc?

http://dejinyumeni.phil.muni.cz/

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: