Český jazyk a literatura

Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Proč studovat program Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě MUNI? Poznáte češtinu tak, jak ji zkoumají nejmodernější lingvistické přístupy a metody, seznámíte se s českou literaturou napříč staletími a naučíte se o své četbě přemýšlet za pomoci aktuálních nástrojů literární teorie.

Budete se věnovat jazykovědě i literární historii a teorii. Dozvíte se tak, v čem je čeština jedinečná a v čem univerzální, porozumíte starým textům a nahlédnete i do jazyka počítačů. Poznáte v souvislostech vývojová specifika české i světové literatury a naučíte se porozumět výstavbě literárního textu, jeho působení na emoce čtenáře i tomu, jaké přináší poselství a poznání. Samozřejmostí pak je osvojení si pravidel kultivovaného vyjadřování v psané i mluvené podobě a práce s texty.

Čekají vás interaktivní semináře vedené učiteli z Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury a knihovnictví. Na přednáškách se setkáte i s externími odborníky z akademické, aplikační i kulturní sféry, a to jak z českých, tak zahraničních institucí. Během studia se můžete účastnit studentských odborných soutěží, publikovat v literárním studentském časopisu Pulsy nebo se podílet na výzkumných projektech svých učitelů. Budete vyjíždět na exkurze, studijní pobyty a odborné pracovní stáže do zahraničí. Se spolužáky se můžete vydat na Literární toulky nebo Poetické toulky Brnem, oblíbené jsou i recitační večery.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás čeština víc než jen jako nástroj běžné komunikace?
 • Čtete rádi a chcete přijít na kloub kouzlu literárního textu?
 • Plánujete se věnovat profesi založené na práci s informacemi, komunikaci, tvorbě či úpravě textů?
 • Chcete se připravit na navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy?
Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Bakalářský program praxi jako povinnou součást výuky nemá, setkáte se s ní až v navazujícím magisterském studiu, a to ve studijním programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi jednooborového bakalářského studia se uplatníte v široké škále povolání, kde se vyžaduje odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete působit v médiích, v nakladatelstvích a jiných kulturních institucích, ve státní správě i soukromém sektoru jako odborní pracovníci připravení pro celé spektrum práce s textem, pracovníci v komunikaci s veřejností, v organizátorské činnosti apod.

Pokud absolvujete sdružené studium, získáte v souvislosti s druhým oborem uplatnění širší, např. v kombinaci s žurnalistikou jako redaktoři v médiích, při kombinaci s cizími jazyky jako specialisté v odborných nakladatelských pozicích nebo PR apod. Jako absolventi specializace čeština pro cizince můžete pracovat na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, jako jazykoví poradci v soukromých firmách či v kulturních institucích zaměřených na zahraniční spolupráci.

Podmínky přijetí

Český jazyk a literatura:

 • Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde.
 • Oborová zkouška: ne.
 • Možnost prominutí přijímací zkoušky (neplatí pro specializaci Čeština pro cizince): ano

  Bez přijímací zkoušky lze přijímat studenty na základě středoškolského prospěchu z profilových předmětů: český jazyk (ne slovenština), anglický jazyk a výběru dvou dalších libovolných předmětů stanovených fakultou. Bližší informace a formulář pro prominutí přijímací zkoušky viz zde.

   Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince (obor určený pro cizince):

  • Test studijních předpokladů: ne.
  • Oborová zkouška: ano.
  • Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

   Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

   FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči o program Český jazyk a literatura budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený

Uchazeči o specializaci Čeština pro cizince budou seřazeni do pořadí na základě výsledku oborového testu.

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Po ukončení bakalářského programu můžete na FF MUNI pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které vám nabídne možnost specializace na jazykovědnou nebo literárněvědnou bohemistiku, případně na výuku češtiny jako cizího jazyka.

Máte-li zájem o učitelskou profesi, můžete si vybrat navazující magisterský program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Kromě toho Ústav české literatury nabízí navazující program Literatura a mezikulturní komunikace, zaměřený na oblast překládání a mezikulturních vztahů. Pokud chcete zkusit i jiné možnosti, můžete pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu bohemistického zaměření na jiné vysoké škole.

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: