Český jazyk a literatura

Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)

Představení studijního programu

Proč studovat program Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě MUNI? Poznáte češtinu tak, jak ji zkoumají nejmodernější lingvistické přístupy a metody, seznámíte se s českou literaturou napříč staletími a naučíte se o své četbě přemýšlet za pomoci aktuálních nástrojů literární teorie.

Budete se věnovat jazykovědě i literární historii a teorii. Dozvíte se tak, v čem je čeština jedinečná a v čem univerzální, porozumíte starým textům a nahlédnete i do jazyka počítačů. Poznáte v souvislostech vývojová specifika české i světové literatury a naučíte se porozumět výstavbě literárního textu, jeho působení na emoce čtenáře i tomu, jaké přináší poselství a poznání. Samozřejmostí pak je osvojení si pravidel kultivovaného vyjadřování v psané i mluvené podobě a práce s texty.

Čekají vás interaktivní semináře vedené učiteli z Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury a knihovnictví. Na přednáškách se setkáte i s externími odborníky z akademické, aplikační i kulturní sféry, a to jak z českých, tak zahraničních institucí. Během studia se můžete účastnit studentských odborných soutěží, publikovat v literárním studentském časopisu Pulsy nebo se podílet na výzkumných projektech svých učitelů. Budete vyjíždět na exkurze, studijní pobyty a odborné pracovní stáže do zahraničí. Se spolužáky se můžete vydat na Literární toulky nebo Poetické toulky Brnem, oblíbené jsou i recitační večery.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímá vás čeština víc než jen jako nástroj běžné komunikace?
  • Čtete rádi a chcete přijít na kloub kouzlu literárního textu?
  • Plánujete se věnovat profesi založené na práci s informacemi, komunikaci, tvorbě či úpravě textů?
  • Chcete se připravit na navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy?
Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Bakalářský program praxi jako povinnou součást výuky nemá, setkáte se s ní až v navazujícím magisterském studiu, a to ve studijním programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi jednooborového bakalářského studia se uplatníte v široké škále povolání, kde se vyžaduje odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete působit v médiích, v nakladatelstvích a jiných kulturních institucích, ve státní správě i soukromém sektoru jako odborní pracovníci připravení pro celé spektrum práce s textem, pracovníci v komunikaci s veřejností, v organizátorské činnosti apod.

Pokud absolvujete sdružené studium, získáte v souvislosti s druhým oborem uplatnění širší, např. v kombinaci s žurnalistikou jako redaktoři v médiích, při kombinaci s cizími jazyky jako specialisté v odborných nakladatelských pozicích nebo PR apod. Jako absolventi specializace čeština pro cizince můžete pracovat na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, jako jazykoví poradci v soukromých firmách či v kulturních institucích zaměřených na zahraniční spolupráci.

Podmínky přijetí

Český jazyk a literatura:

Kritéria hodnocení

Uchazeči o program Český jazyk a literatura budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený

Uchazeči o specializaci Čeština pro cizince budou seřazeni do pořadí na základě výsledku oborového testu.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Po ukončení bakalářského programu můžete na FF MUNI pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které vám nabídne možnost specializace na jazykovědnou nebo literárněvědnou bohemistiku, případně na výuku češtiny jako cizího jazyka.

Máte-li zájem o učitelskou profesi, můžete si vybrat navazující magisterský program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Kromě toho Ústav české literatury nabízí navazující program Literatura a mezikulturní komunikace, zaměřený na oblast překládání a mezikulturních vztahů. Pokud chcete zkusit i jiné možnosti, můžete pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu bohemistického zaměření na jiné vysoké škole.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: