Filozofie

Rozumět

Představení studijního programu

Chcete porozumět textu, pochopit jeho strukturu, smysl, prostředky a cíle? Studium filozofie vás naučí racionálně přesvědčovat, rozpoznat argumenty a pojmenovat jejich slabá místa. Seznámíte se s tradičními odpověďmi na tradiční otázky o obecné povaze světa a člověka. Budete ale čelit i otázkám netradičním, které mají zdánlivě nepřijatelné, burcující odpovědi.

Studium filozofie na Masarykově univerzitě je výjimečné důrazem na metodické uvažování a rozvoj interpretačních a kritických schopností. A zároveň také systematickým výkladem tradičních problémů i hodnotových systémů a zohledňováním výsledků přírodních věd.

Díky tomu si osvojíte speciální dovednosti, které vám umožní pochopit, hodnotit a prezentovat složité sdělení a získáte široký, tematicky neomezený arzenál kritických nástrojů.

Páteř studia tvoří přednášky věnované soudobým diskusím nad obecnými filozofickými pojmy, hodnotami a pravidly, které provází praktická cvičení a četba.

Vítáme také, když se studenti zapojí do různých popularizačních aktivit, například divadelního spolku nebo studentského debatního klubu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Dokážete zformulovat svůj názor a hájit ho? Dokážete svůj názor změnit?
  • Myslíte si, že stojí za to přemýšlet o obecných problémech, slovech a hodnotách stejně vážně a přesně jako o hmatatelnějších problémech?
  • Jste ochotni pracovat na tom, abyste dokázali lépe přesvědčovat, byli racionálnější a nepřejímali hodnoty instinktivně?
  • Jste srozuměni s tím, že studium filozofie vás vybaví obecnou, byť unikátní sadou nástrojů, postupů a návyků, ale jejich přizpůsobení dílčímu zaměstnání vyžaduje ještě další úsilí?
Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Studium filosofie je pro mě především intelektuální výzva. Je to řemeslo argumentace, umění práce se slovy, trénink všímání si jemných textových nuancí a v neposlední řadě schopnost nahlédnout problémy s kritickým odstupem. Filosofie znamená vstoupit do dialogu s nejmoudřejšími a nejinspirativnějšími lidmi, kteří kdy chodili po této planetě.“

Mirek Tobiáš Hošman Mirek Tobiáš Hošman
student programu Filozofie

Praxe

V tomto bakalářském programu není praxe součástí.

Uplatnění absolventů

Filozofie vás lépe než kterékoli jiné studium vybaví formulačními, kritickými a obecně analytickými dovednostmi.

Zvládnete pochopit problém, srozumitelně ho popsat, navrhnout nebo vyhledat obecné kontury možných řešení a zvážit jejich přednosti.

Absolventi programu Filozofie se tak uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních, v public relations, pracují jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či pracují jako konzultanti.

Vedle toho existuje velká řada pracovních pozic, které výše popsané schopnosti vyžadují, avšak je nezbytné si ještě doplnit znalosti speciální. Absolventi programu pak působí jako mediátoři v oddělení vnitřních vztahů, pracují na manažerských pozicích či se specializují na krizové řízení a komunikaci.

„Studium filosofie mi dalo – krom standardního rozhledu, který by kvalitní vysoká škola studentovi měla přinést – jednu podstatnou věc. Bude to znít banálně, ale chci ji vyslovit, protože si ji málokdo uvědomuje ve všech důsledcích. Filosofie mě naučila správně myslet, a to v nejširším slova smyslu. Po svých zkušenostech z práce v tvrdě komerčním světě to považuji za základní předpoklad úspěchu v jakémkoliv oboru. Ono se to často u absolventů vysokých škol automaticky předpokládá, bohužel v praxi to bývá jinak.“

Petra Dvořáková Petra Dvořáková
absolventka programu Filozofie

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, více zde

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Filozofii se absolventi mohou hlouběji věnovat i v navazujícím magisterském studiu.

Chcete vědět víc?

http://filozofie.phil.muni.cz/studium

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: