Polská studia

Porozumět Polákům i Polsku: teoretické poznání i praktické dovednosti

Představení studijního programu

Zajímáte se o Polsko, polštinu či polskou kulturu? Na Masarykově univerzitě získáte potřebné znalosti i praktické dovednosti! Během studia získáte všestrannou jazykovou kompetenci v polském jazyce, poznáte gramatický systém polštiny i její vazby na jiné slovanské a indoevropské jazyky. Seznámíte se také s polskou literaturou, dějinami Polska a česko-polských vztahů, kulturou a reáliemi.

Čekají vás přednášky a cvičení vedené renomovanými odborníky z MU i z praxe. Absolvujete také dvoutýdenní odbornou exkurzi v Polsku či třítýdenní praxi ve firmě. Během studia můžete vyjet na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ či na základě mezinárodních a meziuniverzitních smluv. Nabízíme vám také možnost účasti na letních školách v Polsku.

U specializace Polská kulturní studia vás čeká prohloubené studium polské literatury, poznávání polské kultury a kulturního dědictví. Naučíte se také pracovat s uměleckým textem a osvojíte si základy uměleckého překladu. Specializace Polština pro profesní a obchodní praxi je zaměřena především na získání praktických dovedností. U této specializace vás čeká navíc studium obchodní polštiny, praktická překladatelská a tlumočnická cvičení i základy nefilologických disciplín.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví Vás učit se cizí jazyky a poznávat jejich vnitřní strukturu?
  • Baví vás četba krásné literatury?
  • Láká Vás překlad a tlumočení?
  • Chcete blíže poznat Polsko, jeho jazyk, kulturu, dějiny i turistické zajímavosti?
  • Chcete spolu se studiem polonistiky získávat i praktické dovednosti pro uplatnění v praxi?

Pokud stále odpovídáte ano, podejte si k nám přihlášku!

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Pro studium polského jazyka jsem se rozhodla, protože se mi odjakživa líbilo, jak zní. Zároveň se dozvídám zajímavé věci ohledně historie a kultury Polska. Se svou volbou jsem velmi spokojená i díky vyučování, které probíhá v příjemné a přátelské atmosféře.“

Ľudmila Horváthová Ľudmila Horváthová
studentka polských studií

Praxe

Program Polská studia zahrnuje v obou specializacích praxi. U specializace Polská kulturní studia jde o odbornou exkurzi v Polsku. Jejím základem je práce v terénu, během níž se seznámíte s polskou historií, kulturou, architekturou, přírodopisnými a technickými zajímavostmi daného místa. Během exkurze budete také simulovat překladatelskou a průvodcovskou činnost a navštívíte aktuální kulturní akce. Průběh exkurze zhodnotíte formou eseje.

U specializace Polština pro profesní a obchodní praxi absolvujete oborovou praxi v rozsahu alespoň 15 pracovních dnů ve firmách či institucích, které spolupracují s polskými partnery. Vhodnou firmu či instituci vám doporučíme, můžete si ji však vyhledat i sami. Během praxe se naučíte pohybovat se v konkrétním pracovním prostředí, plnit praktické úkoly či prezentovat svou práci. Po ukončení praxe zpracujete závěrečnou zprávu a zúčastníte se závěrečné konzultace s lektorem praxe.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete komunikovat ústně i písemně v polském jazyce na stupni vyšší pokročilosti. Budete vyškoleni v jazykovědě, literární vědě, budete se snadno orientovat v oblasti polské kultury, historie a česko-polských vztahů i v základních otázkách ekonomického, politického a sociálního vývoje současného Polska.

Studium vás připraví na pedagogickou a vědeckou činnost, práci v cestovním ruchu, žurnalistice, státní správě a samosprávě, práci na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v oblasti překladu odborných a uměleckých textů, tlumočení a expertní činnosti.

Jako absolvent specializace Polská kulturní studia se díky širokým znalostem uplatníte také v tvůrčí práci v kulturních institucích a organizacích působících v oblasti česko-polských vztahů. V případě specializace Polština v profesní a obchodní praxi se uplatíte zejména v obchodních a výrobních společnostech na pozicích, u nichž se kromě znalosti jazyka a polského prostředí vyžadují také vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomie, práva či IT.

„Polonistiku jsem si vybral, protože se mi líbilo, jak zní polština, a Polsko jsem považoval jak ekonomicky, tak politicky za silnější než Českou republiku. Na polštině se mi studovalo výborně především kvůli učitelům a způsobu výuky: mladistvému přístupu a v rámci volitelných předmětů debatám i o kontroverzních tématech. Nejvíce oceňuji, že učitelé se se studenty skutečně znali a přednášky a semináře byly co do počtu studentů malé, a tudíž často probíhala výuka formou diskuse se studenty a ne jen čistou přednáškou.“

Vojtěch Novák Vojtěch Novák
absolvent programu

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ne

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Pokud se chcete dál vzdělávat v oboru polonistiky, můžete zvolit navazující magisterský program Slavistika, jehož jednou ze specializací jsou také Polská studia.

Chcete vědět víc?

Ústav slavistiky FF MU: http://slavistika.phil.muni.cz

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Konzultant programu

e‑mail: