Klasický řecký jazyk a literatura

Cesta ke kořenům naší civilizace

Představení studijního programu

Chcete prohloubit své znalosti klasické řečtiny a poznat i jiné dialekty než jen attičtinu, abyste si mohli vychutnat například Sapfinu, Alkaiovu či Theokritovu poezii v originále? Chcete poznat řecký jazyk v celé šíři jeho vývoje od Homérských eposů až po jazyk Nového zákona a případně ještě dál až k dnešní řečtině? Nestačí vám znalosti nejstarší řecké literatury a chcete vědět, jak se vyvíjela i v období římské nadvlády až do středověké Byzance?

Během studia se seznámíte s celkovým vývojem řeckého jazyka, řeckými dialekty a s vývojem literatury i dějin a kultury obecně v obdobích následujících po helénistickém. Při četbě autentických textů se zaměříme na mimoattickou oblast a dále na texty předklasického, klasického a poklasického období. Pokud si zvolíte jednooborový studijní plán, poznáte i to, jak se vyvíjela dnešní řečtina.

Každý semestr můžete přímo na našem ústavu absolvovat přednáškové kurzy předních světových odborníků. Můžete za nimi ovšem také vyrazit přímo na jejich domovské univerzity díky pestré paletě partnerských smluv v programu Erasmus+. Dále pro vás připravujeme exkurze po antických památkách a studijní soustředění. V příjemném prostředí mimo fakultu utužíte své překladatelské dovednosti i přátelské vztahy se spolužáky. S nimi si můžete také zahrát antikou inspirované divadlo, zúčastnit se starověkého pětiboje nebo jinak zažít antiku na vlastní kůži.

Pokud se chcete věnovat religionistice, filozofii, teatrologii či některému z dalších oborů, kde je řečtina jedním z pramenných jazyků, zapište si u nás alespoň vedlejší studijní plán. Spousta klenotů z pokladnice řecké literatury nebyla do češtiny dosud přeložena, a právě díky znalosti řečtiny se vám tak ve vašem hlavním oboru otevřou nové netušené možnosti.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás poznávat, jak funguje jazyk, literatura a kultura obecně?
 • Rádi čtete, diskutujete a učíte se kriticky přemýšlet?
 • Nezaleknete se studia náročnějšího jazyka?
 • Chcete číst nejvýznamnější památky evropské literatury v originále?
 • Chcete důkladně poznat kořeny evropské civilizace?
 • Láká vás studium komornějšího programu s téměř rodinnou atmosférou?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

V našem studijním programu se praxe nevyžaduje. Můžete však získat praktické zkušenosti jako členové týmů řešících grantové úkoly, a dokonce můžete sami o granty žádat v rámci různých programů Masarykovy univerzity.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se můžete uplatnit v řadě oblastí. Samozřejmě můžete pokračovat v doktorském studiu a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti. Vedle toho však budete kvalifikovaní pro řadu dalších profesí.

Budete schopni vyhledávat různé zdroje informací, kriticky je hodnotit a náležitě používat. Zvládnete pečlivě pracovat s detaily v jazyce i literatuře. Tyto dovednosti vám otevírají možnosti zaměstnání v kulturních institucích, jako jsou archivy, knihovny a muzea. Budete se moci realizovat na vybraných vysokých školách a v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd ČR. Můžete také vykonávat odborně i jazykově orientované práce v knižních nakladatelstvích a ve všech médiích.

Poznatky získané studiem antického světa a řecké vzdělanosti vám především umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury i civilizace obecně. U nás získané znalosti a dovednosti vám pomohou se flexibilně adaptovat na neustále se měnící požadavky trhu práce.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Délka písemné zkoušky je 100 min. Písemná zkouška prověřuje důkladnou znalost attické normativní mluvnice a schopnost důstojného překladu starořeckého textu. Součástí přijímací zkoušky jsou následující úkoly:

 • překlad libovolného textu řeckého autora povinné četby bakalářského studia se slovníkem (seznam autorů)
 • gramatický rozbor textu a otázky z gramatiky.
 • Po písemné zkoušce následuje ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci uchazeče a obecný přehled o oboru. Délka pohovoru je cca 15 min.

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Klasický řecký jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Odkaz na Ústav klasických studií.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

V doktorském studiu řečtiny a její literatury nabízíme dva programy. Program Klasická filologie je zaměřený na jazyk či literaturu od mykénského až po helénistické období. Program Řecká studia svým časovým zaměřením na předchozí program navazuje. Zahrnuje tedy jazyk a písemnictví od pozdní antiky až po dnešní dobu.

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: