Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Tento program rozšiřuje základy bakalářského studijního programu Etnologie. Postihuje problematiku v celém spektru etnologické disciplíny – od studia tradiční lidové kultury zejména v evropském prostoru až po každodennost současné společnosti s akcentem na kulturní projevy a etnickou tematiku.

Etnologie je perspektivní disciplína, protože propojuje studium historické se studiem sociálním a má tak potenciál širokého srovnávání života v minulosti a dnes. Poznatky získané studiem etnologie vedou k chápání společenských a kulturních procesů, etnických jedinečností, problematiky migrace, objasňují význam kulturního dědictví – materiálního i nemateriálního a nastavují způsoby jeho ochrany.

Významnou součást etnologie tvoří folkloristika, která studuje nejen tradiční folklorní projevy, ale i jejich novodobou existenci v rámci folklorismu – například folklorní hnutí a festivaly nebo world music a další. V centru pozornosti etnologie nejsou však jen zobecňovaná fakta, ale především konkrétní nositelé kulturních projevů.

Koncepce studia etnologie postihuje český i mezinárodní kontext oboru. Důraz klademe na získání praktických zkušeností pro práci etnologa v terénu i institucionální sféře. V rámci studia absolvujete odborné domácí i zahraniční exkurze. Nabízíme širokou možnost studijních pobytů na prestižních zahraničních univerzitách. Studentský Etnologický spolek vytváří podpůrné prostředí a poskytuje platformu pro vaši seberealizaci.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás poznání kultur a jejich existence v dobách minulých i současných?
  • Chcete poznat a pochopit etnickou různorodost, která je impulsem řady procesů současného světa?
  • Přáli byste si pochopit identity vycházející z kulturního a etnického základu?
  • Toužíte studovat každodennost člověka v různých sociálních prostředích a dobových kontextech?
  • Chcete odkrýt lidské osudy a uchovávat je pro budoucnost?

Pokud na většinu otázek odpovídáte souhlasně, s podáním přihlášky neváhejte.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Nezbytnou součástí etnologického studia je terénní praxe. Ve studijním programu se uskutečňuje jako pramenné studium – archivní materiály a muzejní fondy a terénní výzkum. Praktické předměty doplňujeme odbornou exkurzí. Tato část studia vás nejen připraví k uchopení a realizaci vlastní diplomové práce, ale přispívá také k dovednosti vybrat si badatelské téma, vytěžit je formou výzkumu a zpracovat v kontextu zvolených metod a teoretických souvislostí.

Studijní nabídka obsahuje samostatný předmět Etnologie v praxi. V rámci tohoto předmětu se zúčastníte stáže realizované pod odborným vedením v některé z našich partnerských institucí, mezi které patří muzea, Akademie věd ČR, Národní památkový ústav, Národní ústav lidové kultury i vybrané nevládní neziskové organizace.

Uplatnění absolventů

Uplatnění našich absolventů je rozmanité a společensky žádané napříč profesemi. Z odborných institucí jsou to především muzea, archivy, oblast památkové péče, pracoviště Akademie věd České republiky či výzkumné organizace jako Národní ústav lidové kultury.

Vedle vědeckého zaměření však můžete znalosti získané studiem etnologie zúročit například zaměstnáním v médiích, státní správě či v osvětových a neziskových organizacích. Znalosti o jednotlivých kulturách, kulturně-společenských procesech a mezioborové souvislosti etnologie vám dovolují působit v široké společenské sféře doma i v zahraničí.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Příjímací test ověřuje míru znalostí z bakalářského stupně studia. Délka přijímacího testu je 25 min. Tematické okruhy testu:

  • reálie české lidové kultury;
  • etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí;
  • základní orientace v dějinách české etnologie/národopisu/folkloristiky a v dějinách sociokulturní antropologie;
  • základní pojmy uplatňované v etnologickém a antropologickém výzkumu kultury; etnologický výzkum (metody, techniky).

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Etnologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav evropské etnologie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Po ukončení magisterského studia etnologie je možné pokračovat v doktorském studiu v prezenční nebo kombinované formě. I u tohoto studia klademe důraz na pečlivý výběr zkoumaného tématu, které může vycházet ze široké historické či současné problematiky každodennosti, etnických studií či ze specializovaných zaměření etnologie.

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/

http://etnologie.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/Centrum-pro-etnologick%C3%BD-v%C3%BDzkum-124971417602822/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. et Mgr. Eva Chovancová

Konzultant programu

e‑mail: